Alkalmazási területek

PSZICHODRÁMA ÖNISMERETI CSOPORT

Miért érdemes egy pszichodráma önismereti csoportba elmenni?

Az önismeret igényét az ember tudatosság vágya teremti meg: szeretnénk megérteni viselkedésünk, cselekedeteink, lelki történéseink mozgató rugóit.Erre különösen akkor válhatunk motiválttá, amikor kapcsolatainkban, munkánkban, vagy önmagunkhoz való viszonyunkban konfliktusokat, nehézségeket élünk át. 

Az önismeret fejlesztését leggyakrabban életünk, kapcsolataink megváltoztatásának, jobbításának igénye ösztönzi. Nem tudjuk, vagy nem akarjuk a régi módon folytatni életünket, de a változtatás irányában, módjában még bizonytalanok vagyunk. Szeretnénk a számunkra fontos emberekkel folytatott kapcsolatunkat hatékonyabbá, örömtelibbé tenni. Szeretnénk önmagunkkal békében lenni, és megoldást találni életünk önazonos továbbvitelével kapcsolatban.

Az önismereti csoport ehhez kínál társakat, biztonságos kereteket és felelős csoportvezetőket. 

 

Mi történik egy önismereti csoportban a résztvevőkkel?

  • Megérthetik saját és mások cselekvéseinek motívumait, mozgató rugóit.
  • Bepillantást nyerhetnek saját és mások személyiségfejlődésének történetébe és késztetésrendszerébe.
  • Mélyen és intenzíven élhetik át érzéseiket.
  • Olyan személyiségfejlődésen mehetnek keresztül, amely fokozott önbizalomban, a belső értékek és erőforrások megtalálásában, a méltó emberi életre való törekvésben nyilvánul meg.
  • Olyan problémamegoldó és megküzdési technikákat dolgozhatnak ki, melyek az önkorrekción alapulnak, és életük valamennyi területén hasznosíthatóak.
  • Olyan közösséget építhetnek, amelynek tagjai kölcsönösen tisztelik egymást és bíznak egymásban.

 

A pszichodráma önismereti csoport módszere

A pszichodráma önismereti csoportban a lélek valóságát a cselekvés útján tárjuk fel. A pszichodráma módszere – a beszéden túl – az egyes élethelyzetek, belső konfliktusok, fantáziák, vágyak dramatikus megjelenítésével teszi lehetővé a helyzeti-viselkedési önismeret fejlesztését.

A pszichodráma színpadának „mintha-valóságában” a csoporttagok megjeleníthetik és átélhetik életük valamely meghatározó jelentőségű történését vagy élményét, esetleg vágyát, álmát vagy fantáziáját. Mindezt életük szereplőivel szerepet cserélve is megélhetik, vagyis a számukra jelentős másik ember szemével is rátekinthetnek önmagukra, ami új dimenziókat nyithat meg mind a saját, mind a másik viselkedésének megértésében.

A pszichodráma játék során a csoportvezetők irányításával és a csoport tagjainak bevonásával olyan pszichodráma technikákat alkalmazhatunk (szerepcsere, duplázás, interjú, tükrözés), amelyek elősegítik a főszereplő (protagonista) differenciáltabb ön- és társészlelését, érzéseinek intenzív átélését, spontaneitásának és megküzdőképességének növekedését.

 

A pszichodráma önismereti csoport működési keretei    

A pszichodráma önismereti csoportok vezetői különböző alapképzettségű diplomás szakemberek, akik az Egyesület (MPE) képzésében megszerezték a pszichodráma vezető vagy pszichodráma pszichoterapeuta címet. A csoportokat minden esetben két vezetőnek kell vezetnie.

A csoportok időtartama a célcsoport függvényében változó (60, 120, 150, 200 óra), a csoporttalálkozók gyakorisága általában havonta egy alkalom.

A csoportba lépést felvételi interjú előzi meg, amely során tisztázódnak a csoportba lépés motivációi és esetleges akadályai, valamint az önismereti csoport működésének keretei és szabályai. Az interjút követően mind a csoportba jelentkező, mind a csoport vezetői döntést hoznak a közös munka lehetőségéről. A pszichodráma önismereti csoportok maximális létszáma 16 fő lehet.

A csoport vezetőinek és tagjainak titoktartási kötelezettsége van. A vezetők titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a csoportvezetői tevékenységüket segítő szakmai szupervízorral történő munkára, akinek szintén titoktartási kötelezettsége van.       

 

Pszichodráma pszichoterápiás csoport

Pszichoterápiás pszichodráma csoportok pszichiátriai intézményekben, kórházak pszichiátriai és pszichoterápiás osztályán és az MPE keretében szerveződnek. A pszichoterápiás csoportok kereteikben különböznek az önismereti csoportoktól. Ezekbe a csoportjainkba azoknak a jelentkezését várjuk, akik súlyos szorongásos, fóbiás, depresszív tünetektől, lelki eredetű testi panaszoktól vagy súlyos életvezetési elakadásoktól, súlyos kapcsolati nehézségektől szenvednek. Párhuzamos gyógyszeres vagy pszichoterápiás kezelés nem kizáró ok.  

A pszichodráma pszichoterápiás csoportok – kettős vezetés esetén legalább egyik – vezetője szakorvos vagy szakpszichológus alapképzettségű pszichodráma pszichoterapeuta. Az ambuláns  csoportok működése lehet lassú nyílt, vagy általában 60-200 óra, legalább heti egy, legalább 3, maximum 5 óra időtartamú üléssel, 6-10 fős létszámmal. Kórházi osztályon tartott csoportok működése általában lassú nyílt, heti 2-3 üléssel.

A csoportba történő felvételt egyéni interjú előzi meg, amely során tisztázódnak a panaszok és csoportba lépés motivációi és esetleges akadályai, valamint a csoport működésének szabályai és keretei. A csoport vezetőinek és tagjainak titoktartási kötelezettségük van. A vezetők titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a munkájukat segítő szakmai szupervizorral történő munkára, akinek szintén titoktartási kötelezettsége van.

A csoportban a többiekkel való kapcsolatban aktiválódnak az egyén rögzült  és gyakori konfliktushoz vezető, többnyire nem tudatos belső konfliktusai, sérült és konfliktusokhoz vezető kapcsolatkezelési indítékai, melyeket drámajátékba fordítunk. A játékban tudatosíthatóvá és így korrigálhatóvá válnak a megjelenített, mély sérelmeket hordozó és ezért korábban konfliktusokat okozó érzelmi élmények. Az így érzelmileg átélt cselekvéssel és belátással lehetővé válik a terápiás változás.

Ha a így a pszichodráma játékokon keresztül bepillantunk saját szerepviszonyainkba, feltárulnak érzelmi életünk hajtóerői és konfliktusai, a személyiségünk alakulását meghatározó élmények katartikus átélésén keresztül felszabadulnak erőforrásaink,  növekszik spontaneitásunk és megküzdő képességünk. Mindezek során megtanulunk belehelyezkedni mások élményvilágába és kapcsolati helyzetébe és ennek érdekében fel tudjuk használni a pszichodráma technikákat, mint például a szerepcserét, a duplázást és a tükrözést. A folyamat során tudatosítjuk a társas kapcsolatok saját viselkedésünkre gyakorolt hatását, növekszik önreflexióra való képességünk és empátiás készségünk is.

/Felhasználva: Pszichodráma csoportterápia /Szerk:Dr.Harmatta János, Bagotai Tamás, Dr.Kurimay Tamás, Dr.Pintér Gábor, Dr.Vértes Gabriella // In: A pszichoterápiás módszerek szakmai protokollja, Klinikai Pszichológiáért Alapítvány 2005.//

 Feltöltés alatt….

A csoportmódszerek – köztük a pszichodráma – az 1990-es években jelentek meg a felsőoktatás gyakorlatában, elsősorban a segítő foglalkozásokra felkészítő szakok tanterveiben, mint a személyiségfejlesztést szolgáló stúdiumok módszerei. 

A stúdiumok célját a hallgatók önismeretének, szakmai szerepszemélyiségének és szociális, interperszonális készségeinek fejlesztésében határozzák meg a tantárgyi tematikák. E kurzusok kötelezően vagy szabadon választhatóan épültek be a felsőoktatási tantervekbe.

A pszichodráma csoportok meggyökeresedése azokon a képzési területeken tudott megtörténni, ahol a képzési célok (képesítési követelmények) között egyértelműen artikulálódhattak a személyiségbeli alkalmasság és érettség kritériumai, valamint az interaktív cselekvési kompetenciák birtoklásának szükségessége. Továbbá ahol a szakma- és intézménypolitikai érdekek nem gátolták a kiscsoportban történő személyiségfejlesztő munka minimálisan szükséges feltételeinek (elegendő óraszám, csoportok létszáma, értékelés problematikája, finanszírozhatóság kérdése, stb.) kialakítását. 

A pszichodráma módszere kiválóan alkalmas arra, hogy a hallgatók betekinthessenek saját személyiségtörténetükbe és késztetésrendszerükbe, s hogy megvizsgálhassák társas kapcsolati terüket, valamint ráláthassanak önmagukra – a szerepcserék sokaságán át – az aktuális Másik nézőpontjából is. 

A pszichodráma módszerének kiváló terepe a szakmai szerepek elsajátítását elősegítő, a szakmai gyakorlat tapasztalatainak integrálását célzó esetmegbeszélő csoport is, hiszen a szerepcseréken keresztül differenciáltabbá válik a hallgatók Ön- és társészlelése, a tükrözés pedig elősegíti az elégtelenül működő én-részekkel való konfrontálódás eredményének az én-képbe és a saját tevékenységbe épülését.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének keretében a Mentálhigiéné- valamint a Lelkigondozó szakirányú posztgraduális képzésen; a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiéné posztgraduális képzésén; a Szegedi Tudományegyetem Integratív Mentálhigiéné posztgraduális képzésén, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Pasztorális Tanácsadás Posztgraduális Képzésén van kötelező vagy választható jelleggel pszichodráma csoport.