Folyóirat SZMSZ

Pszichodráma újság SZMSZ (letölthető)

Pszichodráma

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakmai folyóirata

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

(2017)

 

A) Bevezetés

 1. A folyóirat
  • A Pszichodráma a Magyar Pszichodráma Egyesület (MPE) szakmai folyóirata, (ISSN száma: 1215-2722) mely a Pszichodráma Újság jogutódjaként jött létre.
  • A folyóiratot az MPE alapította 1991-ben, a lap szakmai felügyeletét az MPE mindenkori elnöke látja el, aki egyben a folyóirat felelős kiadója.
  • A folyóirat évente legalább egy megjelenéssel 50-150 oldal terjedelemben (B5), magyar nyelvű szaklektorált tartalommal, tanulmányok esetében 2017-től magyar és idegen (angol vagy német) nyelvű tartalmi összefoglalókkal (120-150 szó/tanulmány) és kulcsszavakkal (3-6 kulcsszó) jelenik meg.
  • A lap nyomtatott és elektronikus formában jelenik meg, az MPE honlapján a 2017-től megjelenő számok anyagát korlátozás nélkül hozzáférhetővé teszi az MPE tagjai részére.
  • A folyóirat szerkesztése, kiadása és terjesztése a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (SzMSz) rögzített rend szerint zajlik.
  • A lap működési kereteit az MPE határozza meg.
  • A lap szakmai felügyeletének és tudományos színvonalának biztosításáról – ideértve a szaklektorálási rend működésének és a folyóirat indexálásának, tudományos minősítő rendszerekben való elismertetésének biztosítását – az újság szerkesztőbizottsága gondoskodik.

B) A működés folyamatai (feladatok)

 1. Szakmai-tartalmi felügyelet (szerkesztés)
  • A folyamatos megjelenés és a szakmai színvonal biztosítása érdekében a spontán érkező kéziratok mellett a szerkesztőbizottság tagjai kérhetnek fel szerzőket cikkírásra, akiket a felkéréssel egy időben a lap terjedelmi-formázási gyakorlatáról is tájékoztatni kell, beleértve a tartalmi összefoglalóra és kulcsszavakra vonatkozó szempontokat.
  • A beérkezett kéziratokat előzetesen a szerkesztőbizottság véleményezi, és szaklektorokat jelöl ki hozzájuk.
   • Minden kéziratot két független szaklektor bírál.
   • A szaklektor-kijelölésnél törekedni kell tartalék bíráló megnevezésére is, hogy a két vélemény bekérése fennakadás nélkül biztosítható legyen.
  • A szakmai bírálatra alkalmasnak tartott kéziratokat a szerkesztőség adja ki a kijelölt szaklektoroknak véleményezésre.
   • A szerzők felé a szaklektorok anonimitását meg kell őrizni.
   • Ha a szaklektor szükséges javítások jelzése mellett támogatja a kézirat megjelenését, a végleges elfogadás előtt ellenőrizni kell a kívánt módosítások elvégzését. Az ellenőrzésért az eredeti bíráló, a szerkesztőség, vagy a főszerkesztő felel.
  • A kéziratok közlésre való elfogadásáról a szaklektor véleményének figyelembevételével a főszerkesztő dönt.
  • A szerkesztőbizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.
   • Szavazategyenlőség esetén a főszerkesztő szavazata dönt.
   • A kéziratok megjelenésével kapcsolatban a szerkesztőbizottság minden tagjának egyetértési joga van.
  • A közlésre elfogadott kéziratok megjelenés előtt szöveggondozáson (formázás ellenőrzése, olvasószerkesztés, fordítások esetében kontrollszerkesztés) esnek át.
   • Az idegen nyelvű absztraktok biztosításáról – amennyiben a szerzőktől nem szerezhetők be – a szerkesztőbizottság gondoskodik.
  • Idegen nyelvű szakanyagok fordítására a főszerkesztő ad megbízást.
   • A fordítás megegyezés szerinti díja és a fordítással kapcsolatban felmerülő valamennyi esetleges költsége az MPE-t terheli.
   • A fordítások nyelvi-szakmai ellenőrzéséről a szerkesztőbizottság gondoskodik.
  • A kézirat-kiválasztás és -előkészítés lépéseinek betartásáról a főszerkesztő gondoskodik, aki felel az érintettek (szerzők, szaklektorok stb.) pontos tájékoztatásáért is.
  • Az egyes számok pontos tartalmát a szerkesztőbizottság határozza meg.
  • A folyamatos és pontos megjelenés érdekében az egyes lapszámokhoz a főszerkesztő jelöli ki a lapzárta időpontját, valamint az egyes munkafázisok határidejét.
 2. Kiadás
  • A Pszichodráma az MPE kiadásában jelenik meg.
  • A lap csak nyomtatott formában jelenik meg (print ISSN), online kiadása nincs, de legfeljebb 12 hónapos késleltetéssel a számok teljes tartalma szabadon hozzáférhetővé válik az MPE honlapján az egyesület tagjai számára.
   • Az online megjelenés pontos időpontjáról – a terjesztési szempontok figyelembevételével – a szerkesztőbizottság dönt.
   • A korábbi évfolyamok számainak teljes szövegű online közzétételéről az MPE gondoskodik.
  • A megjelenés érdekében gondoskodni kell a következő munkafázisok elvégzéséről:
 • kézirat-előkészítés (formázási útmutató és konvenciók érvényesítése, olvasószerkesztés, fordítások esetében nyelvi kontrollszerkesztés is),
 • a szerzők írásos jóváhagyásának megszerzése a megszerkesztett kéziratokra a tördelés megkezdése előtt,
 • a teljes szám összeállítása (címadás, tartalomjegyzék – idegen nyelven is –, bevezető, szerzői információk, absztraktok, borítóidézet, impresszum),
 • közlési megállapodások és engedélyek beszerzése,
 • tördelés,
 • korrektúra (szerzői és kiadói),
 • javítások elvégzése és imprimatúra,
 • nyomdai munkálatok.
  • A szerzőkkel a szerkesztőbizottság nem kizárólagos jogokat biztosító közlési megállapodást köt, amely tartalmazza az archiválás és a honlapon való közzététel jogát is.
   • A közlési megállapodások 2 eredeti példányban készülnek, amelyek közül egy az érintett szerzőt, egy az MPE-t illeti.
  • A tördelés megkezdésének előfeltétele, hogy az adott anyagot a főszerkesztő megjelenésre alkalmasnak találja.
  • A tördelés és nyomás között legalább egy korrektúrafordulót biztosítani kell, amely során gondoskodni kell a teljes füzet tördelt anyagának kiadói ellenőrzéséről és javításáról, valamint az eredeti kéziratok szerzőinek is lehetőséget kell biztosítani kéziratuk ellenőrzésére.
  • A nyomtatott kiadás teljes anyagát a számok megjelenése után elektronikus adathordozóra másolva archiválni kell.
   • Az adathordozókból egy-egy példányt az MPE mint kiadó őriz.
   • A folyóirat folyamatos működése során keletkező iratok közül a jogi dokumentumokat (közlési megállapodások, jogdíj-megállapodások, megbízási szerződések stb.) kell hosszú távra archiválni (aláírással ellenjegyzett dokumentumokat papíron is). A levelezést, kéziratokat stb. csak az érintett szám megjelenéséig kell megőrizni.
  • Az MPE honlapján a Pszichodráma Újság linken keresztül biztosítani kell a lap internetes tartalomfeltárását, mely tartalmazza a lap alapítására, fenntartására, szakmai felügyeletére, elérhetőségére (előfizetés) vonatkozó alapvető információkat, biztosítja a szükséges tájékoztatást az olvasók (szaklektorok, leendő szerzők stb.) számára, valamint a fentiek szerint hozzáférhetővé teszi a korábbi számok tartalmát.
 1. Terjesztés

4.1.       A folyóiratot az MPE tagjai automatikusan megkapják. Nem egyesületi tagok számára a folyóirat megvásárolható az MPE-nél, vagy az egyesület szakmai rendezvényein.

 

C) A működés szereplői (felelősök)

5. Alapító

5.1. A Pszichodráma alapítója az MPE.  

 1. Főszerkesztő

6.1.      A főszerkesztőt – az SzMSz egyidejű megküldésével – az MPE mindenkori elnöke kéri fel, aki egyben a felelős kiadó, egy választási ciklusra. A főszerkesztő az MPE aktív tagja, pszichodráma vezető, feladatait önkéntes munkában végzi.

 • A főszerkesztőt az MPE elnöke a folyamatban levő lapszám megjelenéséhez kötött határidővel visszahívhatja.
 • A felkérés elfogadásával a főszerkesztő automatikusan elfogadja a Pszichodráma SzMSz-ét.
 • A főszerkesztő irányítja a szerkesztőbizottság munkáját, gondoskodik tájékoztatásáról, összehívja üléseit, amelyeken elnököl. A szerkesztőbizottság tagjainak visszahívását bármikor kezdeményezheti.
 • A főszerkesztő felel
 • az aktuális számok határidőre való megjelenéséért,
 • a kéziratok biztosításáért, a szerzők és fordítók felkéréséért,
 • a kiadás előkészítéséért,
 • a fordítások nyelvi-szakmai ellenőrzésének irányításáért és felügyeletéért,
 • a kézirat-kiválasztás és -előkészítés lépéseinek betartásáért és az érintettek (szerzők, szaklektorok stb.) tájékoztatásáért,
 • az egyes számok összeállításáért,
 • a közlési megállapodások és engedélyek beszerzéséért,
 • a tördelés irányításáért és felügyeletéért,
 • a korrektúraforduló lebonyolításáért – a szerzők és a korrektor közreműködésével – és a különböző (szerzői, korrektori) javításokból a számok egységes korrigált tartalmának előállításáért,
 • a tiszteletpéldány-lista összeállításáért,
 • a lap elektronikus anyagainak és jogi dokumentumainak archiválásáért,
 • az aláírt közlési megállapodások 1-1 példányának, valamint a mindenkori megjelent szám elektronikus adathordozóra másolt teljes tartalmának átadásáért az MPE részére legkésőbb az adott szám megjelenésének legkésőbbi elfogadható időpontjáig,
 • az MPE honlapján a Pszichodráma újság link folyamatos működésének felügyeletéért.
  • A főszerkesztő dönt
 • a lapzártáról és az egyes munkafázisok határidejéről,
 • a tördelés megkezdéséről.
  • A főszerkesztő megbízást adhat tanulmány-, illetve recenzióírásra, valamint fordításra.
  • A főszerkesztőnek javaslattételi és egyetértési joga van
 • a szerkesztőbizottság tagjainak felkérésénél és visszahívásánál,
 • a szaklektori közreműködésre szóló felkéréseknél.
  • A főszerkesztő őrzi a lap teljes archivált anyagának egy példányát.
  • A főszerkesztő neve megjelenik minden lapszám impresszumában és a folyóirat honlapján.
 1. Szerkesztőbizottság
  • A szerkesztőbizottság a lap szakmai-tartalmi irányításáért felelős 8-10 tagú testület.
   • A főszerkesztő hivatalból tagja a szerkesztőbizottságnak.
   • A szerkesztőbizottság tagjait a felelős kiadó és a főszerkesztő kéri fel – az SzMSz egyidejű megküldésével – egy választási ciklusra.
    • A szerkesztőbizottság általa felkért tagjait a felelős kiadó azonnali hatállyal visszahívhatja.
    • A felkérés elfogadásával a szerkesztőbizottság tagjai automatikusan elfogadják a Pszichodráma Újság SzMSz-ét.
   • A szerkesztőbizottság dönt
  • a kéziratok bírálatra történő kiadásáról,
  • a szaklektorok felkéréséről,
  • a kéziratok megjelenéséről,
  • az egyes számok témájáról és pontos tartalmáról.
   • A szerkesztőbizottság tagjai a szerkesztőbizottság tagjaként testületileg elvégzett feladataik mellett
  • véleményezik a beérkezett kéziratokat, amelyek megjelenésével kapcsolatban egyetértési joguk van,
  • javaslatot tesznek a számok tematikájára és tartalmára,
  • javaslatot tehetnek az SzMSz módosítására,
  • felkérhetnek szerzőket, illetve közreműködőket,
  • a főszerkesztő felé javaslatot tehetnek bármely, a lapot érintő kérdésben,
  • a főszerkesztő felé felelősek a lap folyamatos és pontos megjelenéséért.
   • A szerkesztőbizottság szokásos kapcsolattartási formája a levelezés (e-mail) és legalább évente egy szerkesztőbizottsági ülés.
   • A szerkesztőbizottság összehívásáról és tájékoztatásáról a főszerkesztő gondoskodik. A szerkesztőbizottság üléseiről feljegyzés készül.
   • A szerkesztőbizottság munkáját szaklektorok segítik.
   • A szerkesztőbizottság tagjai munkájukért tiszteletdíjat nem kapnak, nevük megjelenik minden lapszám impresszumában és az MPE honlapján.
 1. Szaklektorok (szakmai tanácsadók)
  • A szaklektorok konkrét kéziratok véleményezésére felkért szakemberek.
  • A szaklektorokat a szerkesztőbizottság javaslata alapján a kézirat egyidejű megküldésével a szerkesztőség kéri fel.
  • A szaklektor feladata a beérkezett kéziratok átfogó minősítése, valamint javaslattétel a kézirat közlésre való elfogadásával kapcsolatban.
  • A szaklektor javasolhatja a kézirat változtatás nélküli megjelentetését, átdolgozását vagy elutasítását. Ha a szaklektor átdolgozást javasol, igényt tarthat a javított kézirat újbóli véleményezésére.
  • A szaklektortól kérhető bírálat mind a kézirat anonimizálása, mind a szerző azonosítása mellett. A szerző felé azonban biztosítani kell a szaklektor anonimitását.
  • A szaklektorok munkájukat tiszteletdíj nélkül végzik, és nevük megjelenik az érintett lapszám impresszumában és az MPE honlapján.

 

D) Záró rendelkezések

 1. A folyóirat megszűnése
  • A folyóiratot évfolyamhatárhoz kötött határidővel a felelős kiadó szüntetheti meg, de döntését az MPE mindenkori vezetősége felülbírálhatja.
 2. Az SzMSz módosítása
  • Hatálybalépés után az SzMSz-t a Szerkesztőbizottság és a felelős kiadó közös határozattal együttesen módosíthatják.
  • Az SzMSz módosítására a szerkesztőbizottság tagjai tehetnek írásos javaslatot.
  • A módosító indítványokat a főszerkesztőhöz kell benyújtani, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a felelős kiadót és a szerkesztőbizottság tagjait.
  • A módosító indítványokról a szerkesztőbizottság hatvan napon belül konszenzussal dönt.
  • A módosításról hatályba lépése előtt legalább tizenöt nappal tájékoztatni kell az SzMSz-ben érintetteket. A tájékoztatásért a főszerkesztő felel.
 3. Érvényesség
  • Az SzMSz visszavonásig érvényes. Az SzMSz-t a felelős szerkesztő a szerkesztőbizottsággal együttesen jogosultak visszavonni.

 

Budapest, 2017. febr. 15.