Etikai Kódex

A Magyar Pszichodráma Egyesület Etikai Kódexe (letölthető dokumentum)

 

A

MAGYAR PSZICHODRÁMA EGYESÜLET

ETIKAI KÓDEXE

 

I. Általános rész

A pszichodráma módszerének széles körű alkalmazása a gyakorlatban, az élet különböző területein, valamint a képzés megszervezése a Magyar Pszichodráma Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) keretein belül szükségessé tette, hogy megfogalmazzuk azokat az etikai alapelveket és szabályokat, amelyek egyaránt kötelező érvénnyel vonatkoznak az Egyesület által kiképzett csoportvezetőkre, csoporttagokra, és minden egyesületi tagra, illetve ajánlásként mindazokra, akik a pszichodráma módszerével dolgoznak.

Ezek az etikai alapelvek és szabályok egyrészt a csoporttagok védelmét szolgálják, másrészt szakmai eligazítást is jelentenek a csoportvezetők részére etikai kérdésekben.

A szabályok összegyűjtése mellett azonban az Etikai Kódex nagymértékben támaszkodik a csoportvezetők saját etikai és morális érzékére, amelynek segítségével minden konkrét esetben képesek megfelelő döntést hozni a tisztelet, egyenlőség, szabadság és spontaneitás jegyében, ebből eredően minden csoportvezető felelős az általa hozott szakmai döntésért, amely minden esetben etikai döntés is.

Az Etikai Kódexben megfogalmazott értékrend messzemenően a Magyar Pszichodráma Egyesület képzési rendjében megfogalmazottakon alapul.

Általános etikai alapelvként kijelentjük, hogy minden emberben benne rejlenek azok a kreatív képességek, melyek a másokkal való kapcsolatban juthatnak érvényre. Ezért nem teszünk különbséget ember és ember között származása, vallása, nemzeti hovatartozása, kora és neme, társadalmi rangja, politikai meggyőződése vagy szexuális irányultsága tekintetében, ezeket figyelembe véve tiszteletben tartjuk személyiségi jogait és emberi méltóságát.

Az Etikai Kódex nyilvános, az Egyesület honlapján, illetve kérésre bárki számára hozzáférhető. Ha egy csoporttag úgy véli, hogy a szakmai etikai szabályokat megszegték, kérheti panaszának a kivizsgálását. Amennyiben kollégák egymás közt vélnek felfedezni etikai vétséget, tisztázzák ezt egymás közt, ha ez nem vezet eredményre, az Etikai Bizottsághoz kell fordulni.

II. Meghirdetés

Pszichodráma önismereti- vagy terápiás csoport létrejöhet nyilvános meghirdetés útján is. A csoportvezető(k)nek mindenkor pontos információt kell adni a csoport céljáról és időtartamáról. Mindenek előtt a valóságnak megfelelően kell bemutatniuk saját magukat, közölni kell elért fokozatukat, képzési szintjüket, és minden egyéb olyan körülményt, amely az érdeklődőket a csoportba való jelentkezésben befolyásolhatja. A meghirdetés során kerülni kell a félrevezető, vagy félreértelmezhető megfogalmazásokat, amelyekkel befolyásolni lehet a jelentkezők döntését.

III. Szerződés

1. A csoport indulása előtt, az első interjú során a csoportvezetők tájékoztatják a leendő csoporttagokat arról, hogy a terápiás, az önismereti, avagy a kiképző csoport mit foglal magában, hogy a jelentkezők szabadon dönthessenek részvételükről. Bármely csoporttag részvétele szabad elhatározásán és a csoportvezető szakmai döntésén alapul.

A jelentkezőket megfelelően tájékoztatják a csoport céljáról és a módszerről, amivel ezt a célt el kívánják érni. Lehetőség szerint elkülönítik a csoport általános célját (önismereti, terápiás vagy kiképző csoport), és a jelentkezőt erről tájékoztatják.

A csoportvezetők a csoport indulásánál, az első interjú alkalmával világossá teszik a csoporttagok számára, hogy az adott csoportban való részvétel, illetve annak befejezése milyen lehetőségeket nyújt a csoporttag számára, mire jogosítja őt, és mire nem.

2. A csoportvezetők biztosítják a munkához való biztonságos helyet, gondoskodnak a biztonságos környezetről (mind fizikai, mind lélektani szempontból).

A csoportfoglalkozás időtartama alatt a csoportvezetők mindent megtesznek a tagok testi épségének megóvása érdekében.

3. A csoportvezetők a leendő csoporttagokkal a csoport megkezdése előtt megállapodást (szóbeli vagy írásbeli szerződést) kötnek. A csoportmunka kezdetekor a csoporttal is szerződést kötnek.

4. A csoportvezetők nem fizetnek jutalékot, díjat vagy nem nyújtanak más előnyt azért, hogy hozzájuk irányítsanak valakit.

A csoportvezetők a csoporttagtól nyert információt nem használják fel személyes haszonszerzésre.

A részvételi díjak (óradíj és terembér) megállapításánál a csoportvezetők az egyesület által minden évben az inflációt követően változó ajánlott óradíjat fogadják el iránymutatónak, amelytől a nyújtott szolgáltatás arányában, illetve a csoporttagok fizetőképességét figyelembe véve némileg eltérhetnek.

A szerződésmódosítás a csoport megkezdése után csak közös megállapodás alapján történhet.

6. Ha a csoportvezetők a csoport szervezésekor, illetve a csoportmunka folyamán nem tudják segíteni a csoporttagot, akkor más szakemberhez küldik tovább.

Amennyiben a csoportmunka folyamán a csoportvezető(k) számára nyilvánvalóvá válik a személyes érintettség akár a csoporttal, akár egy taggal kapcsolatban, akkor szupervíziós segítséget keresnek.

7. A csoportvezetők szakmailag megfelelő módon zárják le kapcsolataikat a csoporttagokkal.

8. A csoportvezető szakmai felelőssége a csoporttagért mindaddig fennáll, amíg a közös munka be nem fejeződik. Ez ugyanúgy vonatkozik a rövid ideig működő csoportok vezetőire is (pl. workshop-ot vezetők) és a csoporttagoknak szükség szerint megfelelő lezárást és visszatekintést kell nyújtaniuk, szükség esetén más szakemberhez való irányítással.

9. A csoportvezetők törekednek arra, hogy csoportjaikat lehetőség szerint kettős vezetéssel vezessék.

10. Gyermekcsoportokban a szülőkkel is szerződni kell.

IV. Titoktartás

 1. A kezelésben, képzésben, tréningen vagy konzultáción a csoporttag által adott személyes információ titoktartást igényel, hacsak a csoporttag bele nem egyezik annak közlésébe. A titoktartás kötelező erővel bír mind a csoportvezetőkre, mind a csoportban résztvevő összes személyre, a csoportmunka befejezése után is.
 1. A csoportvezető tisztázza a csoporttagok számára a titoktartás fogalmát és annak határait.
 1. Ha a csoportvezető klinikai vagy más anyagot tréning, szupervízió, írás vagy kutatás céljára használ, azt olyan módon teszi közzé, amely biztonságosan megőrzi a csoporttag vagy más érintett személyek anonimitását.
 1. A csoporttaggal kapcsolatban mástól kapott közlésekkel kapcsolatban a csoportvezetőt szintén a titoktartás szabályai kötelezik.
 1. Gyermek pszichodráma csoport vezetése esetén, mivel azt a gyermek környezetében élő felnőttekkel együttműködve lehet csak végezni, a gyerek titkait maximálisan tiszteletben tartva a csoportvezető konzultálhat a szülőkkel, pedagógusokkal stb.

V. Csoportfolyamat

A beindult csoportfolyamat alatt a vezetők mindvégig figyelemmel kísérik a csoport egészének és külön-külön a csoporttagok egyéni fejlődését. Az egyéni odafigyelés magában foglalhatja szükség esetén a spontán segítségnyújtást, kimaradás, hiányzás esetén az érdeklődést annak okairól. Amennyiben a csoport és a csoporttagok elérték a szerződésben megfogalmazott céljukat, a vezetők a csoport szakmailag megfelelő módon történő lezárásán dolgoznak.

A vezetők felelőssége a csoportért és a csoporttagokért kiterjed a csoport lezárásáig, vagy a csoporttag( ok) más szakemberhez történő tovább utalásáig.

VI. Kutatás, publikáció

 1. A csoportvezetőknek kutatás, vagy publikáció esetén a csoporttagok beleegyezését kell kérniük. Világossá kell tenni a csoporttagok számára, hogy a kutatás milyen célt szolgál.
 1. A csoportvezetők (a képzésben részt vevők, csoportvezető-jelöltek), ha a csoport-anyagot szupervízió, publikáció, vagy kutatás céljára használják (beleértve a diplomamunkát is), azt oly módon tehetik közzé, mely biztonságosan megőrzi a csoporttagok anonimitását.
 1. Videofelvétel, vagy egyéb hang-és látványrögzítés a csoportüléseken csak minden csoporttag írásos beleegyezése esetén készülhet.
 1. A kutató csoportvezetőknek kötelességük a tárgyhoz tartozó törvények, ill. a humán kutatással kapcsolatos jogszabályok és szabályozók ismerete és betartása.

VII. Szakmai összetartozás, társadalmi felelősség:

 1. Az egyesületi tagok nyitottak a csoporttagok, diákok, a képzésben résztvevők, a közösségek és a közvélemény felé. Igyekeznek fellépni a pszichodrámával összefüggő szakmai hozzá nem értés és a pszichodramatistákkal kapcsolatos esetleges lejáratással szemben.
 1. Az egyesületi tagok törekednek a lojális és kollegiális szakmai együttműködésre saját vagy más szakterület szakembereivel.
 1. Az egyesületi tagok a mindenkori Képzési Rendnek megfelelően hirdetnek csoportot.
 1. A csoportvezetők érdekeltek a pszichodrámát érintő törvények, vagy azok hiányának a társadalom részére történő ismertetésében.

VIII. Viszonyulás a kollegákhoz

 1. A csoportvezetők a titoktartás kötelezettsége mellett megosztják szakmai tapasztalataikat, kiképzési technikáikat, módszertani kutatásaikat és a szakmai fejlődés minden más aspektusát, amely a pszichodráma módszernek, a pszichodramatisták kiképzésének és másoknak előnyére válik.
 1. Amennyiben olyan személy keresi meg csoportvezetőt, aki már terápiában van, világossá kell tenni számára, hogy a jelenlegi terapeutájával meg kell beszélniük, és tisztázniuk kell a helyzetet.
 1. Ha a gyakorló szakember kilép a Magyar Pszichodráma Egyesületből, akkor a társulást illető változtatásról tájékoztatja a csoport tagjait, diákjait.
 1. Azok a csoportvezetők, akik szupervíziót végeznek, vagy formális képzésben résztvevőkkel, illetve más szakmabeliekkel foglalkoznak, igyekeznek ezen személyek szakmai fejlődését segíteni, őket bátorítani.
 1. A szupervizorok felelőssége, hogy meghatározzák a szupervíziós kapcsolatot, tisztázzák a szupervíziós szerep és kapcsolat határait.

IX. Az Etikai Kódex érvényessége:

 1. Az Etikai Kódex érvényessége kiterjed minden csoportvezetőre, csoporttagra és egyesületi tagra.
 1. A Pszichoterápiás Tanácsban képviselt szakmai szervezetek az Etikai Kódex követelményeit oktatási, tudományos és szakmaképviseleti tevékenységükben tagságuk és a képzendők felé érvényesítik.
 1. Tekintettel arra, hogy a csoportvezetők különböző alapvégzettséggel szereznek jártasságot a pszichodráma módszerében, így mindenkire a szakmájuk szerinti – pl. pszichológusok, pszichoterapeuták, orvosok, pedagógusok, szervezetfejlesztők, stb. – Etikai Kódexek is érvényesek.
 1. A Magyar Pszichodráma Egyesület a pszichodráma pszichoterapeutái és vezetői számára a jelen Etikai Kódexen túlmenően a Pszichoterápiás Tanács által kiadott Pszichoterapeuták Etikai Kódexét is kötelező érvényűnek tekinti.
 1. A Magyar Pszichodráma Egyesület Etikai Kódexét elfogadása után a Pszichoterápiás Tanács tartja nyilván.

(Utolsó módosítás: 2004. november 24.)