Akkreditációk

A Magyar Pszichodráma Egyesület mint felnőttképző nyilvántartásba vételi száma a Felnőttképzési Törvénynek megfelelően: B/2020/003114.

A Magyar Pszichodráma Egyesület képzése a pszichoterapeuta képzés részeként módszerspecifikus fázisban akkreditált képzés.

A képzés a Pszichoterápia I. és Pszichoterápia II. ráépített képzésekben akkreditált, szakpszichológusi és orvosi képzési ágon is. A módszerspecifikus fázis hossza 24 hónap.

A képzés igazolása a www.reny.hu portálon keresztül történik.

A képzés feltételeit és tartalmát a mindenkori Képzési Rend szabályozza.

 

CME pontok jóváírását a Tanulmányi Bizottságnál lehet kezdeményezni, e-mail cím: mpetanbiz@gmail.com.

A Magyar Pszichodráma Egyesület folyamatosan indít olyan tanfolyamokat, amely a klinikai szakpszichológusok és orvosok továbbképzésében akkreditált tanfolyam.

A tanfolyamok leírása a www.oftex.hu oldalon található.

 

2021. I. félév:

SE-TK/2021.I./00065: Pszichodráma sajátélmény és technika

SE-TK/2021.I./00133: Pszichodráma elméleti és technikai továbbképzés

 

Kongresszusokat és workshopokat is rendszeresen akkreditálunk.

CME pontok jóváírását a Tanulmányi Bizottságnál lehet kezdeményezni, e-mail cím: mpetanbiz@gmail.com.

 

A pedagógus hivatásszemélyiségének fejlesztése

 

A Magyar Pszichodráma Egyesület sikeresen akkreditáltatta a pedagógus továbbképzések rendszerében 60 órás hivatásszemélyiség fejlesztő programját.

A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok hivatásszemélyiségének fejlesztése az ön- és emberismeret , a csoportdinamikai látásmód, a pedagógusszerepek differenciáltsága és az interaktív cselekvési kompetencia területén a konstruktív pedagógiai beavatkozás hatékonysága érdekében.

A továbbképzés formája sajátélményű tréning (10 x 6 óra), melynek elméleti hátterét a pszichodráma szerepelmélete, módszerét pedig a pedagógiai szituációk dramatikus/szcenikus megjelenítése és a pszichodramatikus technikák alkalmazása képezi.

A tréningfolyamat során a résztvevők áttekinthetik saját pedagógusi szereprepertoárjuk jellegzetességeit, s bővíthetik a nevelési-oktatási folyamat kritikus helyzeteiben bevethető eszköztárukat a gyermekekkel/tanulókkal folytatott egyéni nevelési szituációkban, valamint a gyermek/tanulóközösségek vezetésének csoportdinamikai szempontból jelentős helyzeteiben. 

A tréning során a résztvevők tapasztalatot szerezhetnek a pedagógiai esetmegoldás pszichodramatikus módszeréről.

A csoport 2019. július 4-én indul. A foglalkozásokra 3 x 20 órás blokkokban kerül sor

az Egyesület székhelyén (Budapest, XIII. Visegrádi utca 19. IV. em. 1.) az alábbiak szerint:

 

  1. július 4-5-6.
  2. július 18-19-20.
  3. augusztus 1-2-3.

A foglalkozások naponta 9,30 órától 16,30 óráig tartanak.

Jelentkezési határidő: 2019. június 15. 

A csoportot vezetik:

Kónya Olga – klinikai szakpszichológus, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervízor

Dr. Nagy Zsuzsanna – pedagógiai előadó, kiképző pszichodráma vezető,szupervízor

Információ és jelentkezés: Dr. Nagy Zsuzsanna:  30-279-9390; nazsu.bekes@gmail.com

Bibliodráma – bibliai történetek dramatikus feldolgozása

 

Akkreditált továbbképzés mindazon pedagógusok számára, akik hitoktatással, erkölcsi neveléssel (táborok, kollégium, osztályfőnöki munka) vagy irodalom- és történelemtanítással foglalkoznak, illetve a gyerekvédelemben, speciális pedagógiai intézetekben, nevelési tanácsadókban dolgoznak.

A továbbképzés rövid ismertetője

A bibliodráma módszere hazánkban alig ismert szövegfeldolgozó módszer. Mivel nem része a hazai tanárképzésnek, ezért a továbbképzés egyértelműen hiánypótlónak mondható.

Továbbképzésünkön bibliai történeteket dolgozunk fel, mivel a Biblia, mint kultúránk alapkönyve, és hívők számára a hit alapja sokféle megközelítési és értelmezési utat kínál, megerősíti a pedagógust saját etikai meggyőződésében és eszközt jelent az erkölcsi értékek közvetítésében. A továbbképzés ökumenikus szemléletű.

A bibliodráma műfajának jellegzetessége, hogy a csoport az egyes alkalmakon a választott történetet dramatikus formában megjeleníti. Ez nem a szöveg színházi értelemben vett előadását jelenti, hanem azt, hogy a résztvevők saját maguk szerepében megtapasztalják a szereplők belső és külső mozgatórugóit. Így a játék a személyiség egészét bevonja, affektív és kognitív szinten is megmozgatja, és ez által hozzájárul a résztvevők önismeretének erősödéséhez.

A módszer bármilyen szövegtípusra alkalmazható, pld. versek, elbeszélések, bibliai szövegek, filmek, újságcikkek és különböző tantárgyak keretein belül használható (hitoktatás, magyar, történelem etika, osztályfőnöki munka stb.).

A dramatikus feldolgozás eszközei: szerepválasztás, beöltözés, rámelegítés, lejátszás, reflexió, elmélyítés. A játékot minden esetben reflexiós fázis követi, ahol a résztvevők tudatosíthatják saját élményeiket az önismeret, a Bibliáról való tudás és a módszer tekintetében. A továbbképzés fontos célja annak tudatosítása, hogyan alkalmazhatók a bibliodráma technikák az iskolai oktatásban különböző korosztályok számára.

A továbbképzés nem képesít bibliodráma csoportok vezetésére (ennek feltétele a Magyar Pszichodráma Egyesület képzési rendje értelmében hosszabb önismereti munka elvégzése), de lehetővé teszi különböző tantárgyak módszertani eszköztárának drámatechnikákkal történő bővítését.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a tréning egészén való részvétel (100 %), saját tanulócsoport számára két bibliodráma óraterv elkészítése, mikro tanítás a csoportban, és 3-5 oldalas reflexió a csoportfolyamatról.

 

A továbbképzés célja, hogy

  • növekedjék a bibliodráma játékban megélt tapasztalatokon keresztül a résztvevők reflexiós készsége, toleranciája, empátiás készsége, fejlődjön rugalmassága, erősödjön kreativitása, és mélyüljön önismerete
  • gyarapodjon a résztvevők Bibliáról való tudása mind az ismeretek, mind az értelmezés tekintetében, és az eljátszás segítségével érzelmi szinten is megtapasztalja a történeteket
  • gyarapodjon a résztvevők pedagógiai és módszertani eszköztára az egész személyiséget, testet-lelket bevonó tanulás szellemében
  • a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, hogy tanítványaik számára életkori sajátosságaiknak megfelelő történeteket válasszanak és megismerjék a szövegek bibliodramatikus feldolgozásának módszertani lehetőségeit.